استفاده از رستوران بام شیان

Takhfif-RST-000621-01

ارایخ دمات تخفیف در سرویس های زیر رستوران با خرید این آفر

10 درصد حق سرویس

9 درصد مالیات ارزش افزوده

16 در صد غذا

جمعا به مقدار 35 درصد

برای هر نفر با پرداخت  2 هزار تومان

جزییات بیشتر

1000 قلم

20,000 ریال بدون مالیات.

اطلاعات بیشتر